Bata, Bata Paano ka Magbasa?

Malaking bahagi sa buhay ng isang mag-aaral ang pagbabasa. Pagtungtong pa lamang ng bata sa elementarya ay tinuturuan na ng guro ng wastong pagbigkas, pagbabaybay, pagbabasa ng mga kwento sa wikang Ingles at Filipino. Ginagawa ito ng guro nang paulit-ulit upang masanay at magkaroon ng mastery at pagkatapos ay susundan ng mgagawain o anumang uri ng pagtataya upang masukat ang lalim at komprehensyon sa binasa. Kung titingnan, ang anim na taon ng mga mag-aral sa elementarya ay masasabing may ganap na kawilihan o karanasan na sila sa pagbabasa ng mga kwento at literaturang Ingles man o Filipino. At tila madali lamang sa mga guro sa wika ang pagtuturo at madaling maipapasa ang mga kaalaman at matatamo ang pagkatuto sa mga asignatura dahil marunong na silang bumasa at umunawa sa binabasa.

Ngunit sa kasalukuyan ay nakakalungkot at nakababahala ang lumalalang kawalan ng interes ng maraming kabataan at mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan, lalo na ng ating mga sariling obra, at ang waring patuloy na pagbaba ng pangmadlang literasi.  At kung papabasahin sila o magbabasa ng mga obra sa panitikan ay tila baga para sa kanila ay kabagut-bagot ito na gawain.  Ayon nga sa maraming eksperto, may malaking kaugnayan dito ang paraan ng pagtuturo-pag-aaral ng literature sa mga paaralan. At masakit man tanggapin ang kawalan ng interes ng mga kabataan sa pagbabasa at ang mababaw na pagsusuri ng mga akda ay maaring maisisi sa mga guro ng larangang ito. Malaki ring patunay sa problemang ito ang lumabas na resulta sa pag-aaral ng Organization For Economic Co-operation and Development na 2018 Programme for International Student Assessment (PISA).  May pitumpu’t siyam (79) na mga bansa ang naging kalahok at sinuri nila ang mga edad labing lima (15) sa pagbabasa, kaalaman sa Matematika at Sayans at ang lumabas na resulta ay kulelat ang Pilipinas.

            Ang ganitong sitwasyon ay masasabing may kailangang baguhin sa pagtuturo ng guro, sa sistema ng edukasyon at pabuong mga polisiyang magpapaunlad at magpapatibay sa ugnayan ng mga mag-aaral sa pagbasa ng mga akdang pampanitikan ng Pilipinas. At kung mangyayari ito ay matutugunan at mapupunan natin ang kawalan at kahinaan ng ating mag-aaral sa pagbabasa kalakip nito ang hamon sa atin na bata, bata paano ka magbasa.


Print   Email