Alkansya: Bakit Kailangan Mag-ipon?

Sa mahal ng mgabilihinngayon, kasamana ang mgapangangailangansaaraw-arawkagaya ng pagkain, tubig, kuryente, lalona ang sumisipangpresyo ng krudo, hindinapapasoksaisipni Juan ang makapag-ipon. Ngayongpanahon ng kagipitandala ng pandemya, mahalaga pa rinba ang pag-iipon?

Angpag-iipon o pag-iimpok ay ang paggastos o pagkonsumo lang nangkauntiupangmakapagkonsumo lang ng sapat o higit pa sahinaharap, ito ay ayonsa The Concise Encyclopedia of Economics. Sa madalingsalita, ito ay pagtatabi ng pera o ari-arianupangmagamititosamgabagaynaninanaispagtuunansahinaharap.Sinasabirinna ang pag-iipon ay paraanupangkumitalalo kung ang peranginiipon ay inilalagaysabangkoupangmagkaroon ng interes o tinatawagna investment.

Base saisang survey naisinagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 48% lamang ng mga Pilipino ang nag-iipon kung saan 9% lamangsamgaito ang nag-iiponsabanko. Ilansamgadahilan kung bakitkauntilamang ang Pilipinong nag-iipon ay maliitnasahod, tumataasnapresyo ng mgabilihin, at kakulangansakaalamansabenepisyo ng pag-iipon.

Kahalagahan ng Pag-iipon

 

Ang konsepto ng pag-iimpok ng salapi ay napakahalagasapagkatnakatutulongitohindilamang para saatingpansarilingkapakanan kung ‘di patisa maraming aspeto ng atingbuhay. Sa pamamagitan ng simplengpag-iipon, natututotayongmagingmahusaysapaghawak ng pera at nagigingmatalino tayo satamangpaggasta ng atingmgasalapi. Napakahalaganamakagawian natin itodahilito ang magigingsolusyonsaoras ng kagipitan.

Mabuti ang pag-iipondahilnaiiwas tayo nitosapangungutang o saanumangmasamanggawain. Sapagkatkaramihansanakararanas ng kakulangansapera ay nakagagawa ng hindimaganda para lamang mabuhay. Bukoddito, ang pag-iimpok ng pera ay makatutulongbilangpaghahandasaatingpagtanda. Makatutulongitoupangsaatingpagtanda ay hindi tayo umasasaiba. Marahilsangayon ay hindi pa itonaiisip ng karamihanngunitsapagdating ng panahon, makikita natin ang kahalagahannito.

Paraan ng Pag-iimpok

Malibansakahalagahan ng pag-iiponkailangan ay alam din natin kung paanongaba ang tamangparaan ng pag-iipon. Ilansamgaito ay ang mgasumusunod:

Pagbabudget. Ang pagbubudget ay ang pagkwenta kung magkano lang ang pwedenggastusinsaisangtiyaknapanahon. Mahalaga ang pagbubudgetupangmamonitor o makwenta ang paglabas ng pera at malaman kung saanitonapupunta. Isa sapinakamabisangparaan ng pagbubudget ay ang paggamit ng “50-30-20” rule kung saanhahatiinmosatatlongbahagi ang iyongkitakadabuwan. 50% ang mapupunta para sa pang- arawarawnagastusinkagaya ng pagkain, samantalang 30% ang mapupunta para sapagbili ng mga personal nagamit, at 20% naman ay mapupuntasaipon. Ang ganitongsistema ng pag-iipon ay nangangailangan ng pagpupursige at disiplinaupangmasiguronamasusunod ang pagbabudget.

 

Pagiinvest. Ang pagiinvestsamganegosyo, sa stocks, at sa personal na insurance ay isa pang mahalagangpamamaraan ng pag-iipon. Ito ay isanguri ng asset nalumalaki ang halagahabangtumatagal kung saankusangkumikita ang mga value ng investment. Payolamang ng mgaekspertonamagdahan-dahansapagpasoksamga investment dahilsapanahonngayon ay naglipana ang mgamanloloko o scammer. Siguraduhinna legit o totoo ang papasukang investment ng iyongpera at kumunsultasamgaekspertorito.

Pag-iiponsaBanko. Pinakamainamnaparaang ng pag-iipon ay ang paglalagay ng perasabanko. Malibansabenepisyonamaaarimongmakuha kung ikaw ay may perasabanko, sinisiguradorinnito ang seguridad ng iyongpera.Mas madalingmatukso ang isang nag-iipon kung siyamismo ang humahawak ng peranginiiponnito kaya mas malaki ang posibilidadnitonamagastos ang iniipon. May mgabakorinnanagbibigay ng interessamga savings, ito ay malakingtulong din sapaglago ng isangiponhabangito ay nasapangangalaga ng banko.

Napakalakingbagay ng pag-iiponlalonasakalagitnaan ng isangpandemiya. Maliit man o malakinghalaganaiyongnaipundar ay malakingtulongupangmatustusan ang iyong pang araw -arawnapangangailangan. Lingidsaatingkaalamannasapanahonngayon, libu-libongtao ang nawalan ng trabaho. Hindi tayo siguradosa kung ano ang mgaposiblengpagdaraanan natin bagkus kung tayo ay may naimpoksamganagdaangpanahon, madali natin malalagpasan ang mgahamon. Mas mabuti kung tayo ay handasaoras ng mgasakuna.

 

Sources:

https://www.asianmoneyguide.com/alam-niyo-ba-na-karamihan-ng-mga-pilipino-ay-hindi-nag-iipon-sa-bangko

https://www.bworldonline.com/driven-by-fear-filipinos-saving-more-to-prepare-for-covid-19-risks-survey/