Paghubog ng Palayok

Hinango mula sa putik

Anuman ang uri’t pitik,

Tsaka pinino’t sinala,

“Yon na ang gintong simula.

Kumurot ng piraso,

Pinaikot sa tila tsubibo,

May ingat, may bigat,

Inayon sa disenyong hangad.

Kung lalabis ay bibitak,

Kung kulang ay mayuyurak

Handang ulitin sa umpisa

‘Di gawi ang pagpapabaya.

Oras na ginugol sa paghulma

Dadaigin kapag isinalang na,

Idadarang sa init nang mabuo

Mauuwi sa palayok na animo’y ginto.

Tulad ng bagay na ito,

Buhay, husay, talento,

Inihulma ng ‘sang guro

Bukas ay sinikap na mabuo.

Kahit ngayong suliranin ang layo,

Ginugugulan ng lakas at  talino,

Mahal na mag-aaral ay motibasyon,

Mahubog sila ang siyang layon.