WIKA.Anongabaangkahalagahanngpagkakaroonnito?Bakitsapag-inogngsentenaryo at rebolusyonngpanahon, ay patuloynapinapandayangpagkakamitnito?

Manuel L. Quezon, bayaningsandiganngating kasarinlan. Nakipaglabanmakamitlamangangkalayaan.Wikangnagingtanggulanngnakaraangrebolusyon.Wikangnagingdaanngpagkakabuklodngmga Pilipino.Ngunitanongabaangtunayna “Filipino”? Anoangtinutukoynapambansangwika?

Tagalog angnoo’yitinuturingnaatingpambansangwika. Subalitkungatinglilimiin, angKapampangan, Ilokano, Bisaya at iba pang wikasaatingbansa ay kasamasawikang “Filipino”. Hindi lamangang Tagalog angatingwika.Magingangmgasalitangginagamitsakalsada at anglengguwahengpinauusongmgataongnasaikatlongkasarian, ay maituturingnabahagirinngatingwikangpambansa.

Angwika ay sagisagngisangbansangmalaya. Angbansang may sarilingwika ay may lakassapagkakabuklodna di masasakopngsinuman. Kung kaya angbansang may sarilingwika ay dapatnamagmalaki at taasnoonghumarapkaninuman.

Kaya, ipagmalakinatinglahatangpagbigkasngatingsarilingwika…..,ang FILIPINO…

By: MS. MARISOL M. DE LEON | Master Teacher I | Orion Elementary School, Orion, Bataan

Website | + posts