Isa sa mga kailangan bago ka makapagtapos sa kursong Bachelor of Secondary Education o Bachelor of Science in Elementary Education ay ang tinatawag na Off Campus/ Observation. Sa panahong ito ay kailangang mag-obserba ang isang student teacher sa pagtuturo ng cooperating teacher at pagkatapos siya ay oobserbahan naman ng mga Dean sa College of Education, Critic Teacher, Punong Guro ng Paaralan kung saan nagsasanay ang isang student teacher. Maaari din niyang imbitahan ang kanyang kapwa student-teachers. Kung minsan ay nandoon din ang magulang ng isang student-teacher na magpapakitang turo, para magbigay ng suporta.

Ano ba ang kailangang paghahanda para sa isang demonstration teaching or pakitang turo? Ang mga sumusunod na tips ay mahalaga at puwedeng makatulong para sa isang maayos na pagtuturo.

1. Makipag-ugnayan sa mga taong may kinalaman sa iyong pagpapakitang-turo. Halimbawa: Ang iyong propesor sa asignaturang observation/off campus sa Dean ng College of Education, sa Cooperating Teacher (dating critic teacher) upang mapag-usapan ang ibang detalye.

2. Piliin ang aralin para sa pagpapakitang turo, kausapin ang cooperating teacher para sa kanyang pagsang-ayon at pagbibigay paalaala sa napiling aralin. Ganoon din para magbigay ng mga panukala.

3. Gumawa ng masusing banghay-aralin na kung saan ang mga bahagi at tumpak at kumpleto.

4. Isangguni sa cooperating teacher ang nabuo mong banghay aralin. Kung may mga puna ang cooperating teacher, ay isakatuparan agad ang nais niyang ipabago.

5. Itsek ang mga layunin kung angkop sa mga Gawain.

6. Itsek ang oras na magagamit sa pagtuturo, kung isang oras lang ay huwag ng palampasin pa.

7. Itsek ang ebalwasyon o pagtataya kung naangkop sa mga layunin. Gumamit ka ban g Rubrics, lalo na sa ingles o sa E.P?

8. Ayos ba o naaayon ang iyong damit sa okasyon.

9. Ang mga kagamitang pampagtuturo mo ba ay mga angkop sa aralin? Nakahanda ba ang iyong Flash Drive o CD/DVD tapes? Ang mga gadgets mo ba ay in good condition? Tiyakin na subukan mo muna ang mga ito bago pakitang turo. Maniguro kung gagamit ng computer o TV. Tiyakin na may mga back up o pamalit na gagamitin. Isangguni ang banghay aralin sa iyong cooperating teacher.

10. Maayos na ba o well-structured ang iyong silid-aralan?

11. Pinaalalahanan mo ba ang iyong mga mag-aaral sa tamang kasuotan o good grooming? Ganoon din sa aralin sila ba ay handing handa na.

12. At higit sa lahat tumawag sa Panginoon bagoi magpakitang turo.

Kung ang lahat ng ito ay nagawa mo na, walang dahilan upang ikaw ay kabahan. Good luck at Happy Graduation Day!

By: Ms. Rosario T. Rodrigo | Teacher III

Website | + posts