Mula ng lumaganap ang teknolohiya sa buong mundo ay naging malaking bahagi na ng buhay ang paggamit nito. Walang duda na marami itong naihahatid na kabutihan para sa lahat. Naging mabilis ang paghahatid ng impormasyon at karunungan sa halos lahat ng bahagi ng daigdig. Naging mabisa at masigla ang kalakaran ng mga negosyo sa pandaigdigang pamilihan sa pamamagitan ng epektibong komunikasyon na dulot ng teknolohiya. Dahil dito ay hindi rin naman maililingid na naging mabilis ang daloy ng pag-unlad na maituturing na mabuti para sa lahat ng tao.

          Ganoon pa man, habang ang karamihan ay may pakinabang sa hatid na serbisyo ng teknolohiya ay hindi rin marapat na isantabi ang hindi mabuting naidudulot nito lalo na sa ating mga kabataan. Tahasang tukuyin natin ang mga naglipanang mga gadyet na pinagkakaabalahan ng mga bata sa ngayon. Ang mga gadyet ay higit na naging tampok sa pagkuha ng atensiyon ng mga kabataan mula sa mga aplikasyong kanilang pinagkakaabalahan mula sa mga ito. Ito ang pangkaraniwang umuubos ng kanilang oras na kadalasan ay ipinalalagay na bahagi ng kanilang paglilibang. Hindi masama ang maglibang lalo pa’t ang paglalaro ay makulay na bahagi ng paglaki ng mga bata. Ang hindi maganda rito ay ang unti-unting pag-umit ng mga gadyet sa panahon ng mga bata na dapat ay naiuukol nila sa mas higit na mahahalagang pangangailangan sa kanilang paglaki. Kung hindi ito mapag-uukulan ng pansin ay maaring magdulot ito ng masamang epekto sa mga bata at gayun din sa lipunang kanilang ginagalawan.

          Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga progresibong bansa sa daigdig, ang labis na paggamit ng mga gadyet mapabata man o matanda ay ipinalalagay na isang adiksiyon na nakapipinsala ng isip ng isang nilalang. Dahil sa pagkawili sa paggamit ng gadyet, nalilimutan ng mga gumagamit nito ang pagkain at pagtulog sa mga oras na nararapat upang mapanatili ang mabuting kalusugan ng isip at katawan. Sa mga kabataang nag-aaral ang maling paggamit sa mga gadyet ay humahantong upang mapabayaan na ng tuluyan ang kanilang edukasyon. Saklaw rin ang pagdami ng pagsasawalang bahala  sa pagiging tamad at hindi produktibo dahil sa walang control na paggamit ng gadyet.

          Idinagdag din ng mga pag-aaral na ang mga gadyet ay naglalabas ng radyasyon na kapag lumabis ay mapanganib sa katawan ng isang tao. Bukod pa rito, maging ang emosyonal na kapasidad ng tao ay nababago sa masamang dulot ng mga napapaloob na aplikasyon. Lalo pa’t ang ilan sa kanila ay nagpapakita ng karahasan na naiiwan sa isip ng mga batang may murang gulang pa lamang.

          Dahil dito ay may mga panukala sa Estados Unidos at ibang bansa na naglalayong mabigyan ng solusyon ang lumalalang adiksiyon sa gadyet sa hanay ng mga kabataan. Isa na rito ang pagbabawal sa pagdadala nito sa mga paaralan. Kung hindi man malawakang maipatutupad ng malawakan ay hinihikayat ang mga magulang na ipagamit sa kanilang mga anak ang kumbensiyonal na uri ng teleponong selular tulad ng mga naunang bersiyon na ibinabalik na sa kasalukuyan. Ito ay naisip na isagawa sapagkat mas mahina ang radyasyon na inilalabas at maliit ang memorya at kapasidad upang maglaman ng mga nakasasamang mga aplikasyon.

          Kapuna-puna rin sa mga kabataang sa gadyet namihasa ang pagiging palasagot, masuwayin sa makatwirang utos at pagiging rebelde habang sila ay lumalaki at nagkaka-edad. Ilan lamang ito na dapat na pag-ukulan ng atensiyon ng mga magulang at mga patnubay ng mga kabataan upang sila ay lumaki at maging kapakipakinabang na mamamayan ng lipunan.

          Walang masama sa pag-usad ng teknolohiya tungo sa pag-unlad ng lahat. Subali’t hindi dapat kalimutan na kailangan rin na ang masasamang idinudulot ng mga gadyet ay malapatan ng karampatang solusyon bago pa man mahuli ang lahat dahil sa maling paggamit ng teknolohiya.

          Bilang pagpapatibay sa payak na pananaw na isinaad, kaagapay ng bawa’t nilalang ang edukasyon sa ikapapanuto ng mga kabataan sa paghubog ng mabuting kinabukasan para sa kanila.

Search

Go to top